آموزش تابلو های راهنمایی و رانندگی (0 تا 100)❤️ – آیین تست

شهربانی پس از شمارهگذاری و تصویب مشخصات وسیلهی نقلیه، کارتی که حاوی مشخصات و گنجایش آن باشد صادر و به صاحب و مالک تسلیم می‌کند . به علاوه ظرفیت وسایل نقلیه مسافربری در باطن آن‌ها طوری نوشته می‌گردد که قابل قرائت باشد. زیرا همین برداشت وجود داراست که از آنجا که قبض، تسلیمِ راننده شده، احتمال خطا دوچندان ذیل هست و به طور معمول راننده قبلاً مجال اعتراضِ حضوری را به خود مأمور در دوران تسلیم قبض را داشته میباشد و اگر احیاناً اشتباهی در تشخیصِ تخلف یا این که تشخیصِ اتومبیل صورت دیتا باشد، همان موقع راننده می­ توانسته مأمور را قانع کند. صاحب وسیلهی نقلیه مکلف است جهت شمارهگذاری و دریافت کارت مشخصات وسیلهی نقلیه خود به شهربانی محل مراجعه و فرمهای مربوطه را تهیه و امضا کند و به ضمیمهی مدارکی که از طرف شهربانی اعلام خواهد شد تسلیم کند. رانندگی اصلی وسایل نقلیهای که شمارهگذاری نشده یا شماره آنها غیر مجاز است و همچنین گذاردن همین قبیل وسایل نقلیه برای رانندگی در اختیار اشخاص دیگر ممنوع است مگر آن که قبلاً اجازهی حرکت از شهربانی دریافت کرده و در دست داشته باشد. پلاک عقب بایستی در محلی نصب گردد که اهمیت نور چراغ عقب وسیلهی نقلیه قابل قرائت باشد. ت – پلاک یا این که پلاکها باید در محل گزینش آزمون آئین نامه راننده شو شده نصب شوند. وسیلهی نقلیه عمومی که در هر شهر شمارهگذاری می شود بایستی فقط در همان شهر و منطقهای که شهربانی گزینش می کند به فعالیت پردازد، مگر همین که موافقت شهربانیهای مربوط مهم تغییر محل فعالیت جلب شده باشد و الا از عمل نمودن آن پرهیز خواهد شد. شهربانی پس از اخذ التماس شمارهگذاری و مدارک واجب با رعایت مقررات ذکر شده در ماده ۵ برای شمارهگذاری وسیلهی نقلیه اقدام مینماید. مأموران انتظامی از حرکت وسایل نقلیه مذکور جلوگیری خواهند کرد. صورت وجود مغایرتموضوع به کمیسیون طبابت نیروی انتظامی ارجاع میگردد. ۶۱- یدک متصل (شبه یدک) یدک بدون نیروی محرک (بیموتور). هر وسیلهی نقلیهی موتوری و غیر موتوری و یدک متصل که در راههای عمومی حرکت می‌نماید می بایست اساسی شماره باشد. ۴- هر گاه حقوق دولتی و عوارضی که به موجب مقررات به وسیلهی نقلیه تعلق گرفته پرداخت نشده باشد مگر اساسی اذن رئیس کل شهربانی. مأمور، موظف هست پس از ملاحظه گواهینامه آن را مسترد دارااست مگر در مواردی که به موجب قانون یا آییننامه دریافت گواهینامه به خواسته درج تخلف در آنها ضرورت داشته باشد. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات دوچندان بخش اعظم در گزینه ازمون ایین نامه کرونا لطفا به مشاهده از وب وبسایت ما.

ایندکسر