بلکه وکیل باید از عزل خبر دارشود

ماده 663 قانون مدنی حکم «عدم جواز خروج نماینده قانونی از حدود وکالت» را ابلاغ نموده است. نرگس ایزدی کاربر هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) کتابنامه: امامی، سیدحسن، حقوق و دستمزد مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ یازدهم، 1374 بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی علمی، 1329 جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف دستمزد دولتی و تجارت ، تهران، بنیاد و استاد، 1357 همو، ترمینولوژی حقوق ، تهران، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368 خوری شرتونی ، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیه و الشوارد، بیروت ، مرسل سیوعیه، چاپ دوم، 1889م دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، سیروس، 1343 ذنوح، حسن علی، الحقوق العینیه (شرح القانون المدنی العراقی)، بغداد، انتشار محدود، 1954م زمخشری، ابی القاسم محمود بن عمر، پایه البلاغه، قاهره، دارالکتب المصر، 1923م س. یک عدد از فقها در بیان همین شالوده مینویسد: «ان ثبوت جوازه الی حد یقتضی العزل من دون اعلام محل نظر لعدم الاجماع و لا النص علی ذلک بل الدلیل علی عدم ذلک و یعضده ایضاً انه ربما یترتب علی العزل مفاسد مانند آن طلق امراته آن‌گاه العزل الغائب المجهول فتزوجت و اتت باولاد و هی مزوجه تحت عصمه الزوج الاول ثم دانش بان الامر کذلک. مضمون‌ کلی حضانت به این معنی که رشد و مراقبت کردن از کودکان که بعد از طلاق والدین بایستی تکلیف آن مشخص و معلوم گردد. زمان پرداخت همین جور مهریه به زمانه التماس زن به جهت دریافت آن بستگی داراست و مرد می بایست در هر شکل آن را بپردازد. اکثری از زوجین که به جهت اعلام خواهش جدایی و مشاوره پیش ما میایند بر این باورند که دلیل جدایی آنها گزینش کننده دسته جدایی نیز است اما بگذارید کامل به شما توضیح دهیم. مهریه حق قانونی و فقهی زن هست که قبل از قرائت خطبه عقد اهمیت توافق زوجین گزینش می گردد و از نظر ضابطه و شرع مرد به پرداخت آن ملزم می شود که به محض روان شدن عقد، زن میتواند برای اخذ این حق رسمی خود مبادرت کند. نکته ۱ـ همگی پرونده هایی دارای قرار عدم صلاحیت، که از مراجع قضائی و قانونی دیگر به دیوان عدالت اداری ارسال میشود، نیازی به نثار مجدد دادخواست و همچنین پرداخت مجدد هزینه دادرسی ندارند . 2- عدم انحلال وکالت حساس برکنار بوسیله موکل و لزوم اطلاع وکیل امری استثنایی هست که فیلم مستند به نص میباشد، لذا قابل توسعه به موردها دیگر نیست. در صورتی که پرونده به نماینده قانونی خانواده ارجاع شود کل روند تقدیم دادخواست و پیگیری پرونده اعم از نثار دادخواست تا تراز اجرای حکم بوسیله وکیل کارشناس خانواده انجام خواهد شد و نیاز به حضور موکل در هیچ یک از فرآیند دادرسی نمی باشد، مگر آنکه ضمن بیان حضور موکل به جهت دادرسی الزامی باشد. به تعبیر و تفسیر زیبای برخی حقوقدانان (شهیدی، 1377، ج1، ص 26)، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق و دستمزد موکل خویش نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به ضابطه و یاری به آماده داخل شدن راستا سلامت محفظه و به دور بودن آن از وضعیت آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن بضاعت های فکری نیز وظیفه بی چون وکیل سایبری کرج و چرای اوست». چنانچه شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه بهترین وکیل بررسی در کرج بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر