خانه – كفش تابا

معلوم است. بنابراين مذاكره مستقيم براي چيست و چه ضرورتي دارد؟ در اين وضع و اوضاع حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه و برخي شخصيتهاي اثر گذار جريان اصولگرا در مصاحبهها و اظهارنظرهايي كه در شبكههاي اجتماعي داشتند، از مزايا و ضرورت مذاكره اهمیت امريكا کلام ميكردند تا جايي كه علي مطهري، نايبرييس پيشين مجلس در توييتر نوشت: «اينكه مقامات كشور بالاخره به ضرورت مذاكره مستقيم اهمیت امريكا رسيدند و مصالح مردمان را بر ژست انقلابيگري ترجيح دادند، يك پديده مبارك است؛ آنچه باقي ميماند، اين هست كه مسوول خسارتهاي مالي و جاني وارده به ملت بر اثر اين تاخير کفش اسپرت پسرانه نوباوه گانه دیجی کالا چه كساني هستند؟ يكي از همين جوانان اصولگرا در ورقه اينستاگرام خود نوشته كه ما در همه سالهايي كه دولت روحاني بر سر كار بود، اصلی اين اعتقاد رویش كرديم كه مذاكره خيانت به كشور است و حالا دولتي روي كار آمده كه همان رویکرد و مرام را دنبال ميكند. وليالله لوني، رييس مجمع عمومي جامعه مدرسين در نامه به ابراهيم رييسي نوشت كه دارای اعتنا به استقامتي كه از حضرتعالي در دفاع از ارزشها سراغ داريم، انتظار اين هست ضمن جلوگيري از اجرايي شدن اين تصميم، بخشهاي گوناگون دولت را از هرگونه اقدام حاشيهساز و برخلاف اولويتهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور منع و برحذر داريد. از طرفي ديگر، آن زمانه اتباع ايراني براي ورود به ژاپن نياز به دریافت رواديد پيش از پرواز نداشتند و براي هر مسافر، به شرط در دست داشتن گذرنامه ايراني، در فرودگاههاي ژاپن ويزاي توريستي اصلی معتبر دستکم دو هفته و حداكثر سه ماه صادر ميشد. روزنو :هفته گذشته، برخي اصولگرايان در شبكههاي اجتماعي برخلاف ديدگاهي كه پيشتر شاهد بوديم، از اين نوشتند كه شايد «مذاكره مستقيم دارای امريكا» بتواند حافظ منافع ملي مردمان ايران باشد. در مدتي كه دوستم سرگرم گزینش لباسهاي موردنظر خود بود اصلی احتياط به او نزديك شدم و سر حرف باز شد: «زندگيمون توي تهرون بد نبود، سر و سامان داشتيم. ممكن است بفرماييد كه بايد لحاظ امريكا نيز گرفته شود كه بايد گفت مگر جناب اميرعبداللهيان نميفرمايند كه «طرف امريكايي تاكنون به صورتNon paper (نوشته غيررسمي) پيشنهادات خویش را در موضوعات فني به ايران ارايه كرده است؟ اما به طور همزمان اهمیت طرح اين انتقادات، گروهي از اصولگرايان به تندي از حاميان مذاكره انتقاد كرده و حتي خواستار بازخورد مجلس انقلابي اساسی مديران وزارت خارجه شدند و روزنامه كيهان در سرمقاله خویش به بعضي از اين مخالفتها واكنش نشان داد و نوشت: «اكنون اين پرسش از آقايان اميرعبداللهيان و شمخاني در ميان میباشد كه چرا و اهمیت كدام تحليل منطقي و قابل قبول از احتمال مذاكره مستقيم کلیدی امريكا حرف ميگوييد؟ زنان در ورزشگاه؛ بدنه اصولگرايان ناراضي! به لحاظ ميرسد همانطور كه بدنه اصلاحطلب جامعه به خاطر عدم پيگيري وعدههايي مثل از بین بردن حصر، بهبود وضعيت زنان و رفع تحريمها به مرور از دولت حسن روحاني نااميد شد، جامعه اصولگرايي غيرسازماندهي شده نيز همان مسير را طي ميكند و هنوز 6 ماه از شروع به كار اين دولت نگذشته، از آنجا كه از برخي تصميمات و مواضع دولت رييسي ناراضي است، موضعي انتقادي اتخاذ ميكند. ولی از دست دادن بدنه هميشه همپا اصولگرايي كه در بسيج و حوزههاي علميه حضوري پر رنگ داشتند، پايههاي جريان اصولگرا را اهمیت تهديدي جدي مواجه كرده است.

ایندکسر