شرایطی که در ثبت کردن شرکتها بایستی رعایت شود

شرکت سهامی طبق ضابطه تحت عنوان شرکتی تعریف می شود که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود و مسئولیت سهامداران آن محدود به بها سهام آنان است . همانگونه که در مقدمه ذکر شد , کمپانی سهامی ممکن است یا این که یک کمپانی مدنی ( شرکات ساهامی ام ) یا این که یک کمپانی سری ( شرکات ساهامی خس ) باشد . تفاوت دارای اهمیت این دو درین است که کمپانی مدنی ممکن است سهام و اسناد بهادار بدهی خویش را به مردمان عرضه نماید در حالی که ممکن است کمپانی سری نباشد . برای تفاوت های مازاد در بین شرکت ها مدنی و سری به ضمیمه A رجوع نمایید .
1 . 2 انواع دیگر انجمن تجارت
علاوه بر کمپانی سهامی , ضابطه تجارت کشور ایران اشکال انجمن های تجاری ذیل را ارائه می‌دهد :
( الف ) شركت دارای مسئولیت محدود ( شركت با ماسولیات مهدود )
( ب ) مشاركت همگانی ( شركت تازامونی )
( ج ) شرکت کردن محدود ( شركت مختلت غیر ساهامی )
( د ) شرکت کردن سهامی مختلط ( شركت مختلت ساهامی )
( ه ) شرکت کردن دارای مسئولیت متناسب ( کمپانی نسبی )
( f ) تعاونی ساخت و مصرف ( شركت تااوونی تولیت و ماسرف )
از فی مابین شرکت های ذکر شده , ثبت یک شرکت کمپانی وفادار محدود و شرکت کردن سهامی مختص محدودیت مسئولیت سهامداران نسبت به قیمت سهام آن‌ها‌را مهیا می نماید . در امر شرکت کردن سهامی مشترک , ضابطه برای سهامداران و همیاران دارای مسئولیت نامحدود آماده می نماید . تفاوت اساسی فی مابین سهام مشترک و کمپانی دارای مسئولیت محدود درین است که با دومین , سرمایه نمی تواند به سهام تقسیم شود و کمپانی کنندگان ممکن است منافع خویش را در آن انتقال ندهند سوای تأیید اکثریت کمپانی کنندگان نماینده سه چهارم ( 3 / 4 ) سرمایه کمپانی .
1 . 3 خصوصیت های همگانی
سهامداران یک کمپانی سهامی متناسب با سهام در اختیار مالکیت , سود و زیان و توزیع بودجه ها در انحلال کمپانی می نمایند . همان گونه که گفته شد , مسئولیت هرمورد از سهامداران محدود به قیمت سهام او است و در صورت عدم تقلب یا این که بقیه اقدامات فریبکارانه , نباید برای سهام داران به خاطر بدهی های کمپانی مراجعه‌نمایید . این مجموعه دارنده یک حقوقی غیر وابسته است
شخصیت طبق ضابطه است و میتواند به نام خودش گلایه نماید یا این که گلایه شود . سهامداران از دستمزد معمول سهامداران برخوردار می باشند , از جمله به طور کلی , حق حضور در جلسات سهامداران , اخذ گزارش مالی , گزینش و جایگزینی هیئت مدیره و رای گیری در تصمیمات اساسی کمپانی .
1 . 4 . تعداد سهامداران
در‌این ضابطه معین شده‌است که یک کمپانی سهامی یگانه بایستی دست کم سه سهم سهامدار داشته باشد .
1 . 5 تابعیت سهامداران
محدودیت رسمی در زمینه ی تابعیت کسانی که ممکن است موسسه ها سهامی تشکیل دهند نیست . با این وجود , تحت عنوان یک سیاست , دولت جمهوری اسلامی ایران به طور کلی نیاز به شرکت کردن سهامداران اهل ایران در مورد های فعالیتی داراست که برای برنامه های توسعه و گسترش مرزوبوم با اهمیت تلقی می شود .
1 . 6 سهام
ممکن است یک کمپانی سهامی معمولی و معمولی صادر شود . سهام به دو صورت یا این که حمل کننده یا این که فرم ثبت شده . در حالی که ضابطه به صورت مختص ابلاغ نمیکند که چه امتیازاتی را می شود به سهام ممتاز واگذار کرد , این دستور قابل ادراک است که حق تقدم های مرتبط با به خیر سهام و توزیع بودجه ها در انحلال , و اختیارات یکسری رأی مطابق ضابطه با شخصیت خواهد بود . تفاوتهای حیاتی میان سهام ثبت شده و تحمل مرتبط با طرز انتقال و پیامدهای مالیاتی است . به بخش 2 . 6 رجوع‌نمایید . پایین
1 . 7 مدیر
مدیر یک کمپانی سهامی به عهده هیئت مدیره است که دست‌کم می بایست هر دو سال یکبار با رأی تجمعی سهامداران گزینش شود . برای داده ها بیشتر در زمینه‌ی هیئت مدیره به پان IV رجوع‌نمایید .
1 . 8 انحلال و انحلال
قوانین همگانی حاکم بر انحلال و انحلال کمپانی سهامی در ضابطه پیش گویی شده‌است و شرکتها مجازند تا وقتیکه بر خلاف با ضابطه نباشند قوانین خاصی را که ممکن است بخواهند در آنان تهیه و تنظیم نمایند . ازآنجاکه قانون ها ضابطه در این زمینه دارنده ماهیت کلی است , توصیه میشود هنگام تنظیم اساسنامه , فرایند انحلال و انحلال را هم دراین مورد تهیه و تنظیم فرمایید .