شروع مهاجرت به خارج؛ بهترین راه و روش ها

مقدار به کارگیری از وسایل ارتباطی: براساس نتیجه های افرادی که در تراز متوسط از وسایل ارتباطی به کارگیری مینمایند حساس گرایش به مهاجرت به new zealand مهاجرت بالاتری بودهاند. دسته فعالیت: 220 نفر از اشخاص غیر فعال در مقایسه کلیدی 18 نفر از اشخاص فعال دارای گرایش به هجرت بالا بودهاند، به نظر میرسد افراد غیر فعال به دلیل جستجوی کار و شغل و یا این که جهت ادامه تحصیل گرایش بیشتری به هجرت داشتهباشند. به طوریکه 211 نفر از مردان در علیه 27 نفر از زنان حیاتی گرایش به هجرت بالا هستند. به علاوه، از آنجا که در جامعه ایران مسؤولیت تأمین معاش بر عهدهی زنان نیست، این امر سبب می‌شود رغبت آن ها به جهت جستجوی عمل در بیرون از میهن ضعیفتر از مردان باشد. در این نصیب گرایش به مهاجرت را به تیتر متغیر وابسته به رخ اسمی دو وجهی(فرد گرایش به مسافرت داراست یا این که ندارد) وارد بررسی شدهاست و نتیجه های به ترتیب پایین است: مدل اول: دلیل سیاسی را وارد بررسی می نماید که از نظر آماری اساسی متغیر متعلق معنیدار شدهاست به عبارت دیگر، ادله سیاسی احتمال وقوع گرایش به سفر را تغییر و تحول دادهاست. محقق در همین طریق ، یک خط مش قیاسی را دنبال می­کند. همین انتخاب های سیاست مداران یا این که منجر عدم استفاده از فواید مسافرت را می شود و یا این که نتایج منفی برای شهروندان کشورهای صاحب خانه ایجاد می کنند. او کارش را اهمیت مسأله نظری یا تحقیق کاربردی آغاز می­کند و دارای میزان گیری تجربی و باز‌نگری داده­ها، خاتمه می­دهد .(Neuman,1999:231)جامعه آماری شامل ساکنان 30-18 ساله شهرهای شیراز و ارسنجان میباشند. بر اساس سرشماری سال1385 به جهت شهر شیراز 529498 نفر و برای شهر ارسنجان 14235 نفر در همین تیم سنی قرار داشتند(مرکز آمار ایران،1385)،که با استعمال از جدول لین(Lin,1974)حجم مثال گزینش شد. به طوریکه 150 نفر از اشخاص اساسی درآمد ذیل در درمقابل 57 نفر اهمیت درآمد متوسط و 27 نفر کلیدی درآمد بالا اهمیت گرایش به سفر بالایی بودهاند و چنین به حیث می رسد که بیشتر همین اشخاص در جستجوی کار اهمیت درآمد خوب تر و فراتر بودهاند. طبق معمول افراد متأهل به علت مشغول بودن به مسائل خانوادگی و مسؤولیتهای آن کمتر می توانند اقدام به مسافرت نمایند. همچنین از دید بسیاری، شهر لندن جدای از مدرنیزه و پیشرفته بودن بالای آن، به ادله زیباییهای فراوانش که بخش اعظم ناشی از مراقبت بافت کلاسیک شهر و جاذبههای توریستی آن است، مثل یک اثر هنری و تابلوی نقاشی ناچیز نظیر در مقیاس یک شهر از دید بخش اعظمی تلقی میگردد. رغبت به مهاجرت: تمایل نوعی گرایش یا این که آگاهی روانی، زمینه­ای و سازمان یافته برای اندیشیدن، احساس، فهم و رفتار کردن نسبت به یک مسئله شناختی است(بیرو 1366:22 به نقل از عدل،1385: 279). هجرت به بیرون از کشور: حرکت همیشگی افراد از مرزهای نمادی و سیاسی کشور، به سوی اقامتگاهها و اجتماعات نو می باشد (Marshall, myarman مهاجرت 1999: (320. کارداران جمعیت شناختی پاسخگویان شامل: سن، جنس، تحصیلات، میزان درآمد، جور فعالیت، وضعیت تأهل و شهر محل سکونت.

ایندکسر