قیمت دریچه خطی – شرکت صنعتی رحمتی

دریچه های خطی 15 سکو یکطرفه عموما مربوط به توزیع هوای رفت در قسمت پیشانی دیوار و در ارتفاع نه چندان بلند (زیر 3 متر) و یا این که نصیب هایی از پیشانی دیوار که بصورت مخفی در سازه سقف قرار گرفته اند استفاده می شود. دریچه هوا لاینیر برای دیوار هایی کلیدی طول 4 متر به کارگیری می شود. بنابراین، الگوهای مختلف موجود در متریال چوب منجر می شود که از آن در انواع سبک های طراحی استعمال شود. لوور های پشت بامی در اشکال مختلف و مطابق اساسی نیازهای ساختمانی طراحی و ساخته می شوند لذا از لحاظ تنوع تولید دامنه زیاد گسترده ای دارند. به شیارهای داخلی این دریچه ها اسلوت (اسلات) می گویند. فقط حتمی میباشد تا حیاتی داشتن یک میزان گیری مناسب و ظریف از محل کارگزاری روزنه های خطی خود، به نصاب یا طراح داخلی خویش در محقق ساختن این فرمان کمک کنید. روزنه های خطی چوبی مراحل کارگزاری و اجرای بی آلایش ای دارند. روزنه های خطی چوبی حساس تیغه های موازی و مستقیم می باشند که باعث می شود تا هوا را به رخ خطی جهت دهی کنند. همین تیغه ها در ارتفاع کارکرد سیستم اثبات بوده و باد گرم یا سرد را منحرف نمی کنند. دریچه خطی اساسی زاویه های گوناگون با دقت به نیاز مشتری و مکان نصب ساخته می شود پره های همین روزنه اثبات بوده و امکان پخش هوا به صورت اثبات و یا این که مهم زاویه های معین را دارا می باشد. این دسته دریچه روی پیشانی دیوار در جایی که مرحله بیرونی دو دیوار مهم نیز بازخورد می نمایند قابل کارگزاشتن است. دریچه خطی هوا یکی از از اشکال روزنه ها می باشد که در سیستم های تهویه و هواساز ها آیتم استفاده قرار می گیرد. چوب عنصری دوست دار گوشه و کنار زیست است و می تواند به راحتی اهمیت اسباب و اثاث و اسباب خانه ست شود. روزنه های خطی را می اقتدار به صورت قوس دار و منحنی کارگزاری کرد. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در گزینه دریچه هوای خطی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر