نقد فیلم قهرمان

نیکی این که نقدناپذیر یا این که درکنشدنی باشد بلکه به خاطر در نیز پیچیدگی فیلمنامه، دکوپاژها و اجرای بازیگران احتمال دارد کلیدی فیلم دشواری به جهت ادراک کل اجزا مواجهیم و فقط حساس تماشا میتوان بعضی موقعیتهای آن را احساس کرد. حالت فیلسماز و ما هم واضح است، درست چون دکوپاژ سکانس افتتاحیه. رحیم احتمال دارد یک دلیر لقب بگیرد، البته برای بهرام و دخترش نازنین، یک شرور باقی خواهد ماند؛ حتی درصورتیکه آسیبی که به آن ها رسانده است، عمدی نباشد. همین سلطنت راستی است که چای بقعه خشایارشاه را با چای زندانی که رحیم از آن آمده متفاوت میکند. فرهادی در فیلمهای خودش پیچیدگی تار عنکبوت قابل مقایسه ای در طرح ریزی دارد، عوارضی را یک عدد پس از دیگری معرفی میکند، به تمام جزئیات جزئی ظاهری توجه میکند، نظیر شماره تلفنی که رحیم در برگه مینویسد تا اعلام نماید که کیف گم شده را پیدا کرده است. از یک سو سرشار از نشانهها، دیالوگها و لحظات تاثیرگذاریست که میگردد مدتها در ذهن اصلی آن‌ها ور رفت، بالاپایینشان کرد و تفسیر و تاویلهای متفاوت ارائه اعطا کرد یا مهم تشریح دقت و جزئينگری مثالزدنی سازندهاش، در رفتار موقعیتها و توصیف شگردهای فیلم برای اخلاق و رفتار درام، به عوارض توفیق و رمز راز تاثیرگذاری یگانهاش رسید. حتی ویژگیهای اخلاقی محمدرضا شکری ازجمله خونسردی و وقار او شباهتهای زیادی به رحیم سلطانی فیلم «قهرمان» دارد یا به عنوان مثال در مستند، گفتوگوهایی اهمیت مسئولان زندان گنجانده شده که شباهتهای متعددی به اخلاق و رفتار و گفتار مسئولان زندانی فیلم دلیر دارد. در برنامه مستند دوسر برد، دوسر باخت، حیاتی مردی به اسم محمدرضا شکری همپا میشویم که به عامل ناتوانی در پرداخت مهریه سنگین و بدهیهای دیگر، برهه زمانی محکومیتش را میگذراند. بازیگر نقش نخستین رحیم (امیر جدیدی) که در اوایل از پلههای بیپایان بالا می‌رود (تصویری زیرکانه از سربالایی دلهرهآور حالت کنونیاش) خوشنویسی است که دو روز قبل از زندان خارج آمده است. دوربین از یک جایگاه ثابت قدمهای طولانی رحیم (امیر جدیدی) را روی بنای ساخته شده به جهت بنا قبر خشایار فرمانروا نشان میدهد. تمام آخر و عاقبت پهلوان فرهادی در پس دو ساعت و خردهای داستانگویی این است؛ صعود و سقوطی منفعلانه که رحیم (امیر جدیدی) نقشی جز سرسپردگی به جریان، اساسی آن‌ها ندارد. همین به همین معناست که در بخش فیلم غیرانگلیسی خدمت آمازون پرایم، این فیلم بیبش از هر فیلم غیرانگلیسی زبان دیگری چشم شده است. بازی چشمگیر و تأثیرگذار امیر جدیدی در «قهرمان» یکی از از مهمترین نکات و امتیازهای این فیلم است. در اینجا اکثر به بررسی وب وب سایت فيلم اصغر فرهادي قهرمان.

ایندکسر