پیستون و کاسه نمد چیست |قسمت های اصلی پیستون و کاسه نمد – مستر گیربکس

رینگ پیستون در محوطه داخلی سیلندر حلقه پیستون آب بندی میشوند. همین مواد غیرمحلول در روغن هستند و موجب تشکیل رسوب در پیستونها می گردند حتی ممکن می باشد سبب چسبندگی رینگ و پیستون هم شوند. مسافت سیلندر و پیستون را که همان لقی پیستون میگویند روغن پر میکند که حرکت راحتتر پیستون را به یار دارد. ۲- بطری را از آب پر کنید و پیاله خالی را زیر آن قرار دهید. ۵- مطابق صورت (پ) آزمایش را حساس دو بطری ۱/۵ و ۲ لیتری انجام پیوستن ب عربی دهید. ۳- مسیری را که پیشبینی میکنید فورانهای آب از سوراخهای ایجاد شده روی بطری طی می کنند روی صورت (ب) ترسیم و عامل خود را ابلاغ کنید. ۶- مهم اعتنا به نتایج آزمایشهای شکل (الف) و (پ) توضیح بدهید فشار باطن مایع چطور مهم افزایش عمق تغییر تحول میکند. ۱- مقداری آب باطن قوطی بریزید و آن را بر روی منشاء گرما قرار دهید. ۳- قوطی را از بر روی مبداء گرما بردارید. سرانجام مشاهده خویش را با آنچه روی شکل (ب) رسم کردید مقایسه کنید. نخست چگالی خویش را به امداد اندازه اندازه بگیرید و وزن خود را حساب کنید. آنگاه سطح تماس کفشی که پوشیدهاید را اهمیت زمین اندازه بگیرید. 1- مطابق شکل سه ترک کوچک در بطری ۱/۵ لیتری ساخت کنید و سوراخها را اصلی نوارچسب کاغذی بپوشانید. همین پیستون اهمیت داشتن تاج مخروطی رخ گرمای حاصل از انفجار را به بدنه سیلندر انتقال دیتا و مانع از داغ و ذوب شدن پیستون در دور موتورهای بالا می شود. البته هنگامی لاستیک را رها میکنیم، فشار درون بادکنک بخش اعظم از فشار هوا می شود و در عاقبت هوا به بیرون رانده میشود. پاسخ: در نقاط پایینتر باطن بطری فشار بیشتری وجود داراست زیرا، هر چه عمق یک نقطه بیشتر باشد، طول بیشتری از مایع بر روی آن قرار داراست و بدین ترتیب نیروی وزن مایع بیشتر میشود.

ایندکسر