1389). اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری

موضوعی که در حال حاضر اصلی اعتنا به معضل بیسابقه وارد شده بر صنعت گردشگری ناشی از همهگیری کرونا، جزو یکی از بیاهمیتترین و غیرضروریترین برنامههای متولی گردشگری از نگاه کارشناسان این راستا به حساب می آید. مهدي نجفي فعال صنعت گردشگري به طراوت وزیر گردشگری نشستی دارای بعضا از فعالان گردشگری آنلاین داشتهاست و در توییتی ضمن تاکید بر بعضا کاستیها نوشت: «با امداد خودشان، برای حوزههای جدید قانون مینویسیم و همگی بر آن چک میکنیم.» ضمن احترام به لحاظ وزیر، گمان من این میباشد که رویه ضابطه نویسی به جهت حل هر چالش ریز و بزرگی، حاصل بقایای تفکر قدیمی قاضی بر ساختار وزارت گردشگری هست که به وزیر جدید به ارث رسیده است و کماکان بدنه کارشناسی آن وزارتخانه ادله هر مساله و موضوعی را در کمبود قوانین جستوجو میکنند. وی افزود: هدف از برگزارى چنین نمایشگاه هایی، تقویت و بسط صنعت گردشگرى و تاثیرگذارى آن در اقتصاد کلان میهن و افزایش اشتغال در مملکت است. چنین سفری، علاوه بر داشتن ابعاد تفریحی، به طور خواسته یا اجباری میتواند نتیجه ها متمایز را برای شخص و تمام ذینفعانی که در همین مسافرت به نوعی به قصه ارتباط پیدا میکنند، به همپا داشته باشد. در کل مورد ها بالا که در دسته فعالیتهای گردشگرانه قرار میگیرند، شاهد حضور واژه «سفر» هستیم. در حقیقت، اهداف متنوعی در پشت فعالیتهای گردشگرانه وجود دارند. گردشگری: مسافرت یک شخص از نقطهای در منزل خود به نقطهای دیگر اهمیت اهداف متفاوت کاری، تجاری، تفریحی، زیارتی و… گردشگر: کسی که به گردشگری میپردازد و از منافع سفر خویش بهره میبرد و به دیگران هم بهره میرساند. در واقع، هر مدل فعالیتی که توأم حیاتی جابجایی یک شخص از محل سکونت خویش و رهسپار شدن به سرزمین و شهری دیگر هست در راستا گردشگری قرار میگیرد. شورای جهانی هجرت و گردشگری همکاری، هماهنگی و مشارکت به جهت آمادگی در برابر معضل را دست اندرکاران اصلی و اثرگذار در رئیس چالش و بهبودی می داند و این سه ادله اهمیت را در فی مابین هشت درسی که کرونا آموخته، گنجانده است. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ محمدرضا ترجمان، مدیر اداره گردشگری تندرست وزارت بهداشت در نشست خبری اول کنفرانس نمایشگاه در میان المللی گردشگری سلامت (بسکی) در تهران اظهار داشت: رده جمهوری اسلامی ایران در راستا گردشگری سالم از لحاظ پتانسیل مناسب می باشد ولی از نظر عملکرد نیاز به تامل و کار بیشتری دارد و در این زمینه رقبای منطقهای و آسیایی کار را مبتنی بر برنامهریزی ظریف دنبال می‌کنند و امیدواریم جایگاه مناسبی به جهت کشور ایران در گردشگری سلامت کسب شود. آرش نورآقایی کارشناس گردشگری در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: آنچه به عنوان گردشگری در ایران میشناسیم اکثر اوقات به زیرمجموعهای از تفریحات آبی که در دریا و گاه رودخانه یا تالاب انجام می گردد محدود شده است. در اینجا عمده به تحلیل وب سایت گردشگری 360.

ایندکسر