کشورهای دوباره ‘نشانه هایی از زندگی” را coronavirus مستندات