ترجمه کتاب دانشگاهی tagged posts

ترجمه پایان نامه

نحوه ترجمه پایان نامه و مقالات

آیا تجارت شما درگیر عملیات مرزی است؟ آیا به دنبال گسترش بازارهای خارجی هستید؟

امروزه جهانی سازی گسترش شرکتها به مناطق جدید را آسان کرده است. براساس گزارشی از سوی سازمان بین المللی کار ترجمه دانشگاهی، بیش از 50،000 شرکت امروز در بیش از یک کشور فعالیت می کنند.

بنابراین قبل از ورود به بازار جدید ، محافظت از عملیات و منافع تجاری بسیار حیاتی است. بهترین راه ترجمه فوری برای انجام این کار با اجرای قراردادهایی است که باید از قوانین کشور جدید پیروی کند...

Read More