دانلود کتاب تاریخی

مجموعه فعالیت های ترویج کتاب در قالب کتاب با عنوان “معرفی برنامه های دانلود کتاب تاریخی ترویج کتابخوانی در ایران” توسط روابط عمومی مراکز ستادی برای هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب تهیه و منتشر شد. کتابی با ارائه برنامه هایی برای ترویج کتابخوانی در ایران منتشر شده است به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)Continue reading “دانلود کتاب تاریخی”