کتاب انگلیسی برای دانشجویان صنایع غذایی tagged posts

کتاب انگلیسی

در این جلسه که به صورت زنده در اینستاگرام و اسکای روم برگزار شد ، منوچهر پروینی ، شاعر و دبیر حلقه ادبی بیستون ، برای اولین بار کتاب حافظ و زندگی را  کتاب انگلیسی پیدا کن و پنهان کن ، نوشته منصور رستگار فسایی و سخنرانی را منتشر کرد.

ابتدا گفت: کتاب دکتر رستگار به موضوعات مفیدی کتاب انگلیسی از جمله مقایسه حافظ و فردوسی و مقایسه حافظ و سعدی می پردازد.

وی ادامه داد: با مطالعه این اثر خواهیم فهمید که چرا پیشگویی حافظ با موفقیت انجام شد...

Read More